Wyłączenie odpowiedzialności

§ 1: Prawo autorskie
§ 2: Marki, logo
§ 3: Odpowiedzialność
§ 4: Wyrażenie zgody
        Adnotacja Copyright
        HWskazówki
        Ochrona danych
        Kontakt

 

§ 1: Prawo autorskie

Zawartość strony stanowi własność firmy  Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH i podlega ochronie przewidzianej prawem autorskim. Poszczególne elementy tej strony są prawnie chronione; nie mogą być kopiowane ani w całości ani w części; dotyczy to przede wszystkim marki, loga, grafiki, tekstu, elementów dźwiękowych i obrazów, które zostały umieszczone na tej stronie.  Każda zmiana, powielanie, obrabianie i rozpowszechnianie lub publikowanie strony lub treści na niej zamieszczonych , bez względu na rodzaj jest niedozwolone  bez pisemnej zgody Firmy  Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH. Złamanie zakazu grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
 
Wyjątkiem od tego są określone, specjalnie oznaczone treści strony firmy Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH ( np. strony zatytułowane lub treści „Pobierz”, „Download“, „Do pobrania“, „Teksty prasowe“), które mogą być pobierane, drukowane, zapisywane na nośnikach danych bez specjalnej zgody na piśmie oraz/lub są przewidziane do dalszego użytku.

§ 2: Marki, logo

Wspomniane prawo do marki przysługuje poszczególnym posiadaczom tego prawa. Wszystkie nazwy produktów, które znajdują się na tej stronie internetowej  są markami i /lub logami Firmy Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH, licencjodawców i licencjobiorców lub partnerów Joint  Venture bez względu na to, czy jest to wyraźnie wskazane lub opatrzone symbolami ® lub TM. Używanie wskazanych znaków towarowych jest wyraźnie zabronione, a naruszenie zakazu jest ścigane zgodnie z obowiązującym prawem. Produkty, które na tej stronie są przedstawione niemieckim odbiorcom mogą występować w obrocie w innych krajach pod innymi markami, nazwami, urządzeniami wyposażenia i wielkościami. W przypadku pytań prosimy kontaktować się z firmą Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH.

§ 3: Odpowiedzialność

Firma Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH nie gwarantuje oraz nie ponosi odpowiedzialności w związku z wszelkim korzystaniem ze strony internetowej lub jej częściami. W szczególności nie ponosi odpowiedzialności za dostępność, kompletność  oraz rzetelność prezentowanych na niej danych oraz za powstałe w wyniku tego szkody. Dotyczy to również wszelkich możliwych szkód związanych z każdorazowym ściągnięciem danych z naszej strony. Użytkownik tym samym wyraża zgodę na to, że korzysta z naszej strony i ponosi ryzyko tego korzystania na własną odpowiedzialność.  Nie dotyczy to zamierzonej dezinformacji lub dezinformacji powstałej na skutek rażącego niedbalstwa. 
Poszczególne oferty serwisowe ( np. samodzielne wprowadzenie danych osobowych oraz wyszukiwarka zgromadzonych danych) są dostępne bezpłatnie dla wszystkich użytkowników. Firma Kreussler & Co.nie ponosi odpowiedzialności za kompletność i rzetelność wprowadzonych danych. Brak jest również podstaw do żądania wpisania danych do banku jak również niemożliwym jest roszczenie o dysponowanie wyszukiwarką danych jak również całego serwisu lub jego części. 

§ 4: Wyrażenie zgody

Korzystając z naszej strony internetowej każdy użytkownik wyraża zgodę na niżej wskazane warunki. Jednocześnie oświadcza, że jest świadomy, że korzystanie ze strony będzie wykorzystywane do celów statystycznych.  Jeżeli użytkownik nie wyraża na to zgody powinien przerwać korzystanie ze strony.

Adnotacja Copyright

Copyright © Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH 2004 wszelkie prawa zastrzeżone. Das Copyright © Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH 2004 obejmuje również wszystkie strony internetowe firmy  Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH jak również  ich zawartości.

Wskazówki

Zawarte na naszej stronie informacje dotyczące preparatów farmaceutycznych, chorób, terapii itp. nie stanowią alternatywy wobec porad, zaleceń, badań i terapii oferowanych przez lekarzy lub farmaceutów. Jeżeli szukają Państwo porad związanych z  problemami zdrowotnymi proszę zwracać się wyłącznie do lekarza.  Możemy Państwu udostępnić wszelkich informacji dotyczących leków tylko i wyłącznie jeżeli należą Państwo do kręgu specjalistów medycznych określonych w §10 Ustawy – prawo reklamy produktów medycznych (Heilmittelwerbegesetz). Określone treści strony Firmy Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH są z tego powodu chronione przed osobami niespełniającymi tego warunku, a więc nienależącymi do kręgów medycznych. Każda próba obejścia tych środków bezpieczeństwa stanowi naruszenie określonych wyżej warunków korzystania.

Ochrona danych

Firma Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH jest tego świadoma, że w Państwa interesie leży ochrona Państwa prywatności podczas korzystania z naszej strony internetowej. Dlatego bardzo poważnie potraktowaliśmy kwestię ochrony Państwa danych osobowych. Dlatego powinni Państwo wiedzieć, w jaki sposób Państwa dane są przez nas przetwarzane.  Powinniście Państwo poznać nasze oświadczenie odnośnie działań, jakie podjęliśmy w celu ochrony Państwa danych osobowych.

Gromadzenie danych
Zasadniczo mogą Państwo korzystać ze strony Firmy Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH  anonimowo. Po wywołaniu naszej strony dane są zapisywane w celach ochrony na naszych serwerach, jak typ przeglądarki i wersja przeglądarki, Państwa operator usług internetowych, strona internetowa, z której Państwo odwiedzają naszą stronę, strony internetowe, które są przez Państwa u nas odwiedzane, Państwa adres IP jak również godzina odwiedzin. Gromadzenie tych danych służy generalnie celom wewnętrznym i statystycznym, przy czym każdy użytkownik pozostaje anonimowy. Powiązywanie wyżej wymienionych danych z innymi źródłami danych nie jest przez nas podejmowane.

Przetwarzanie danych osobowych
Dane osobowe są tylko wówczas pobierane, jeżeli wyrażą Państwo na to dobrowolnie zgodę na przetwarzanie Państwa danych, np. przy rejestracji do usług oferowanych przez nasz serwis usług takich jak „Bank danych“, „Newsletter“ lub „Ankiety Online“, jak również poprzez wypełnianie formularzy lub wysyłania do nas e-maili. Państwa dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim, chyba że wyrażą Państwo na to zgodę lub wynika to z obowiązujących przepisów lub jeżeli jest to niezbędne przy realizacji zamówienia,
Prosimy mieć na względzie fakt, że nie są Państwo zobligowani do podawania danych. W takim wypadku nie będą mogli Państwo korzystać z określonych ofert, usług, zamówień oraz zapytań itp. lub dostęp do nich będzie ograniczony.

Przechowywane dane
Nie można uniknąć takiej sytuacji, że w statystykach serwisowych zapisywane są takie dane, które są nam przekazywane przez Państwa  przeglądarkę. Są to typ przeglądarki, wersja przeglądarki, używany system operacyjny, URL (odwiedzane wcześniej strony), nazwa Host komputera (IP), jak również czas zapytania, czas odwiedzin. Przechowywanie służy wyłącznie celom wewnętrznym i statystycznym.  Inne dane osobowe są gromadzone tylko wtedy, jeżeli są dobrowolnie przekazane podczas zapytania lub rejestracji. Wyżej wymienione dane nie są dostępne z reguły osobom trzecim, nie następuje również łączenie tych danych z innymi źródłami danych.

Prawo do informacji
Jeżeli mają Państwo pytania odnośnie postępowania z Państwa danymi, chętnie udzielimy Państwu informacji o zgromadzonych u nas danych osobowych, wystarczy e-mail.

Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
Są Państwo uprawnieni w każdym czasie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych ze skutkiem na przyszłość. Usunięcie zapisanych danych osobowych następuje poprzez cofnięcie zgody na ich przechowywanie, jeżeli nie jest koniecznym ich zapisywanie ze względu na cel ich zapisywania lub jest niedozwolone z powodów wynikających z obowiązujących przepisów. W takim przypadku wystarczającym jest przesłanie oświadczenia woli na podany w Impressum adres e-mail.

Stosowanie ciasteczek (Cookiem)
Cookies (tzw. ciasteczka)  są znacznikami, które mogą być wysyłane przez serwer internetowy na Państwa komputer w celu identyfikacji komputera w czasie odwiedzin strony. Są one przez nas używane, jedynie tylko osoby z kręgów medycznych mogą się zalogować za pomocą DocCheck do strefy zastrzeżonej.

Kontakt

W przypadku pytań lub sugestii, prosimy zwracać się do naszego webmastera, który chętnie Państwo pomoże. Ciągłe zmiany w Internecie prowadzą do tego, że od czasu do czasu niezbędnym jest dokonywanie zmian w naszym oświadczeniu o przetwarzaniu danych osobowych. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w każdym momencie.

Administratorem bezpieczeństwa danych osobowych w firmie Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH jest Boris Koppenhöfer
Koppenhöfer & Werner Beratungsgesellschaft mbH
Nikolausstraße 11
65343 Eltville am Rhein
E-Mail: dsb@ko-we.de