OWU (Ogólne Warunki Umów)

Warunki sprzedaży towarów i usług

I. Zawarcie umowy i treść umowy

1. Nasza firma zawiera umowy z przedsiębiorcami wyłącznie na poniższych warunkach, o ile wyraźnie nie zawarto innej umowy w formie pisemnej. Warunki zakupu naszych kontrahentów nie są dla nas wiążące, również wówczas, gdy ich wyraźnie nie wypowiemy.

2.Umowy zawarte ustnie są dla nas wiążące tylko wówczas, jeżeli zostaną przez nas niezwłocznie potwierdzone na piśmie lub jeżeli prześlemy towar wraz z rachunkiem.

3. Nasze oferty nie są wiążące. Do wysyłki niezbędne jest potwierdzenie przez nas zamówienia.

II. Rozliczenie

Przy rozliczeniu przyjmowane są ceny obowiązujące w dniu wysyłki powiększone o podatek VAT, znacząca jest również waga towaru, określona w miejscu wysyłki.

III. Płatności

1. Obowiązujące warunki płatności są zawarte w naszej złożonej Państwu ofercie lub naszym potwierdzeniu zlecenia.

Potrącenia  z naszych roszczeń oraz prawo zastawu są niedopuszczalne, chyba że roszczenie wzajemne jest bezsporne lub prawomocnie potwierdzon.

2. W przypadku przekroczenia terminu płatności oraz w przypadku zwłoki w płatności jesteśmy uprawnieni do naliczania odsetek w wysokości 8 (ośmiu) % od kwoty bazowej. Zastrzegamy sobie prawo do dochodzenia innych  Zastrzegamy sobie prawo do dochodzenia przyszłych roszczeń odszkodowawczych wynikających ze opóźnienia.

3. W przypadku niezachowania wyżej wymienionych warunków płatności lub ze znanych nam okoliczności wynika, że zdolność kredytowa kupującego zmalała, jesteśmy uprawnieni do postawienia naszych roszczeń do natychmiastowej wymagalności..Niezależnie od powodu zmiany; w takim przypadku jesteśmy uprawnieni do realizacji istniejących dostaw tylko i wyłącznie w przypadku przedpłaty lub złożenia zabezpieczenia a po wyznaczeniu dodatkowego terminu do zapłaty jesteśmy uprawnieni odstąpić od umowy u/lub wystąpić o zapłatę odszkodowania za niewykonanie świadczenia.  Poza tym jesteśmy uprawnieni do żądania nieodsprzedawania i dalszego przetwarzania dostarczanych towarów (VII) jak również do żądania ich zwrotu na koszt kupującego, jak również jesteśmy uprawnieni do wypowiedzenia zgodnie z treścią pkt. VII pkt. 6 polecenia pobrania.

IV. Warunki dostawy, wysyłka i ubezpieczenie

1. Nasze towary są dostarczane zgodnie ze złożoną Państwu ofertą lub naszym potwierdzeniem zlecenia. Warunki dostawy są zawarte w naszej ofercie lub naszym potwierdzeniu zamówienia.

2. Nasz obowiązek dostawy zostaje zawieszony w przypadku gdy nasz kontrahent zalega z płatnościami. Każda przesyłka wysyłana jest na ryzyko kupującego. Sposób wysyłki jest wybierany przez nas.  Staramy się brać pod uwagę wszystkie życzenia naszych klientów w tym zakresie. Ubezpieczamy nasz towar od szkód w transporcie tylko na żądanie i na koszt kupującego.

V. Gwarancja i odpowiedzialność, przedawnienie

1. Wszelkie reklamacje dotyczące towaru lub ich ilości załatwianie są w formie pisemnej w ciągu 8 dni kalendarzowych od otrzymania towaru po podaniu daty zamówienia, numeru rachunku oraz numeru wysyłki. 

2. Przy stwierdzeniu przez nas że Państwa reklamacja jest zasadna jesteśmy  uprawnieni do usunięcia wady lub dostawy zastępczej. Powyższe nie obowiązuje w przypadku przedsiębiorców w rozumieniu umowy konsumenckiej. Reklamowane towary można do nas odsyłać wyłącznie za naszą wyraźną zgodą. W przypadku niewykonania przez nas świadczenia kupującemu przysługuje prawo do obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy. Nie narusza to prawa do żądania  odszkodowania zamiast świadczenia na zasadach ustawowych.

3.Ponosimy odpowiedzialność za zamierzone i wynikające z ciężkiej nieumyślności również naszych przedstawicieli na zasadach ustawowych. Poza tym w przypadku utraty życia, uszkodzenia ciała  lub naruszenia zdrowia lub w przypadku naruszenia istotnych postanowień umownych  odpowiadamy my jak i nasi przedstawiciele z powodu nieumyślności lekkiej. W przeciwnym wypadku nie odpowiadamy za lekką nieumyślność. Roszczenia odszkodowawcze z powodu naruszenia istotnych postanowień umownych są ograniczone do typowych, przewidywalnych szkód umownych. Postanowienia ustawy o odpowiedzialności za produkt niebezpieczny nie są w żaden sposób naruszone niniejszymi postanowieniami.

4. Okres przedawnienia dla roszczeń z tytułu reklamacji wynosi 1 rok. Nie dotyczy to roszczeń przedsiębiorcy wynikających z umowy konsumenckiej.

VI. Informacje i doradztwo

Informacje na temat opracowania i zastosowania naszych produktów są podawane zgodnie z najlepszą wiedzą techniczną niezależnie od jakiejkolwiek odpowiedzialności.

VII. Zastrzeżenie własności

1. Dostarczane przez nas towary pozostają naszą własności do czasu pełnej zapłaty za nie, bez względu na podstawę prawną. W przypadku rachunku bieżącego ww. zastrzeżenie własności  obowiązuje jako zabezpieczenie kwoty salda stanowiącego należność. To obowiązuje również w przypadku, gdy poszczególne roszczenia są spełnione.

2. Tak długo jak mamy roszczenie do kupującego, obowiązuje  zasada, że ładowanie i przetwarzanie dostarczanych przez nas towarów należy do na z zastrzeżeniem własności zgodnie z treścią §950 Kodeksu cywilnego (BGB).W przypadku przerabiania nie należącego do nas towaru przez kupującego (§947BGB) przysługuje nam prawo współwłasności rzeczy w stosunku wynikającym z naszego rachunku do wartości rzeczy. W przypadku zniszczenia naszej własności poprzez przebudowę lub połączenie z inną rzeczą, kupujący zobowiązany jest przenieść na nas własność nowego przedmiotu z uwzględnieniem wartości dostarczanych przez nas towarów. We wszystkich ww. przypadkach kupujący działa jako zarządca.

3. Kupujący jest uprawniony, z zastrzeżeniem naszej własności w ramach prowadzenia swojego przedsiębiorstwa do odsprzedaży, przetwarzania lub montażu, pod warunkiem nie jest w zwłoce i pod warunkiem, że przeniesie na nas należność z tytułu odsprzedaży zgodnie z VII. 4. ff.

4. Należności naszych klientów z odsprzedaży, przerabiania i montażu zastrzeżonych towarów (w szczególności z umowy sprzedaży, umowy zlecenia lub umowy dostawy), obowiązują przysługują nam i to bez względu  na to  czy są one odstępowane w czasie ich powstania, czy też  są przenoszone na jednego czy więcej odbiorców. Prawa zastawu ustanowione na rzecz naszych kupujących przechodzą na nas. 

5. Jeżeli zastrzeżone towary są zbywane samodzielnie lub wspólnie z innymi, nie należącymi do nas towarami, wtedy obowiązuje należność naszych kupujących wobec ich kontrahentów w wysokości cen uzgodnionych między nami a naszym kupującym zgodnie z pkt. VII. 4. Przy zbyciu towarów, dla których zastrzeżono własność częściowo zgodnie z pkt. VII. 2. Obowiązuje należność w wysokości wynikającej z tej współwłasności.

6. Kupujący jest uprawniony do pobierania należności ze zbycia naszych towarów zastrzeżonych aż do odwołania. Kupujący nie jest uprawniony dysponować tą należnością. Na nasze wyraźne żądanie jest on zobowiązany powiadomić kontrahenta o przeniesieniu prawa na osoby trzecie. Na nasze żądanie jest on zobowiązany powiadomić kontrahenta o przysługującym nam prawnie oraz przekazać nam na piśnie dane kontrahenta tj. adres, nazwę oraz poinformować o wysokości przysługującej należności.

7. Prawa wynikające z zastrzeżenia wartości i wynikających z tego form szczególnych obowiązują aż do całkowitego zwolnienia od zobowiązań.

8. Kupujący jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić nas w przypadku przekazania prawa do zastrzeżonych towarów osobom trzecim; powinien również zawiadomić o naszych prawach osobę trzecią.

VIII. Siła wyższa

Jeżeli wydarzenia i okoliczności, których powstanie pozostaje poza naszą kontrolą (takie jak np. katastrofy naturalne, pandemie, wojna, spory zbiorowe, braki surowcowe lub energii, zakłócenia w ruchu drogowym, transporcie lub działalności operacyjnej, pożar lub zagrożenie wybuchem, przepisy wydane przez organy rządowe) przyczyniają się do obniżenia dostępności towarów w miejscu, w którym towary są nabywane ze skutkiem takim, że nasza firma nie będzie w stanie w części lub w całości wywiązać się ze swoich zobowiązań umownych/kontraktowych (w tym proporcjonalnie z uwzględnieniem pozostałych zobowiązań do realizacji dostaw wewnętrznych lub zewnętrznych) wobec kupującego, (i) nasza firma zostanie zwolniona z realizacji zobowiązań umownych na okres utrzymywania się oraz w zakresie skutków wywołanych działaniem siły wyższej oraz (ii) nasza firma nie będzie zobowiązana do pozyskiwania towarów/produktów od stron trzecich. Podejmiemy (i) wszelkie możliwe, konieczne i ekonomicznie uzasadnione starania w celu ograniczenia zakresu skutków wynikających z wymienionych zakłóceń oraz (ii) wznowimy wypełnianie naszych zobowiązań umownych, w miarę możliwości, po ustąpieniu okoliczności/zdarzeń siły wyższej. Ustęp 1 będzie mieć także zastosowanie w przypadku oraz w związku z okolicznościami, które (i) sprawią, że zawieranie przedmiotowych transakcji stanie się w sposób trwały ekonomicznie nieuzasadnionych lub (ii) będzie mieć wpływ na naszych dostawców. Jeżeli wymienione zdarzenia i okoliczności będą utrzymywać się przez okres dłuższy niż trzy (3) miesiące, będziemy mieć prawo do wycofania się z przedmiotowej Umowy.

IX. Obowiązywanie umowy

Umowa obowiązuje również w przypadku stwierdzenia nieważności jej poszczególnych punktów lub warunków. Nieważne lub nieskuteczne punkty lub warunki umowy powinny być tak interpretowane, żeby móc osiągnąć cel zawieranej umowy.

X. Miejsce spełnienia świadczenia, stosowane prawo i jurysdykcja

Miejscem spełnienia świadczenia jest miejsce wysyłki, dla płatności siedziba naszej firmy (Wiesbaden). Dla wszystkich stosunków prawnych między nami i kupującym obowiązuje prawno niemieckie z wyłączeniem Traktatu Wiedeńskiego z 11.04.1980 r.  Właściwym sądem jest Sąd właściwy dla siedziby naszej spółki, a zgodnie z naszym wyborem również sąd właściwy dla naszego kupującego.